Защита на личните данни


    Ръководството на "ДЕТЕЛИНА ДП" ООД се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата, чиито лични данни събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Данни за контакт с администратора на лични данни на "ДЕТЕЛИНА ДП" ООД :

Държава: България, Адрес: гр. Плевен, ул. "Георги Кочев"№171
Телефон: +359 879070791
Ел. поща: polina.alexieva@detelinadp.com
Интернет страница: www.detelinadp.com

Данни за контакт с Отговорника за зашита на личните данни:
Ел. поща: polina.alexieva@detelinadp.com
Тел: +359 879070791


ВАЖНО!!!
  Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 и съгласно Процедура за съхраняване и унищожаване на данните PROC_07 са унищожени фотокопията на събираните и съхраняваните до май 2018г. документи за самоличност на служителите на „ДЕТЕЛИНА ДП“ ООД .


  В тази секция на интернет страницата ни може да намерите следните документи, разясняващи Ви какви данни събираме, защо, как и колко време ги обработваме, какви са правата Ви, както и някои важни за реализиране на правата Ви процедури и образци:

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

ПРОЦЕДУРИ
ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА ОТ СУБЕКТИТЕ
ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНИТЕ НА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИ
ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
ПРОЦЕДУРА ПО ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ

ОБРАЗЦИ
ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК
ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК